جلسات دوره های آموزشی

جلسات دوره های آموزشی

در این بخش جلسات آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

صفحه آرایی کتاب بخش پایانی
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش صفحه آرایی
 • قسمت شماره : ۱۰
 • زمان این جلسه : 00:53:18
 • تاریخ انتشار : ۰۷ فروردین ، ۱۳۹۸
صفحه آرایی کتاب بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش صفحه آرایی
 • قسمت شماره : ۹
 • زمان این جلسه : 00:48:03
 • تاریخ انتشار : ۰۷ فروردین ، ۱۳۹۸
صفحه آرایی کتاب بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش صفحه آرایی
 • قسمت شماره : ۸
 • زمان این جلسه : 00:42:46
 • تاریخ انتشار : ۰۷ فروردین ، ۱۳۹۸
آشنایی با قطع های استاندارد و رایج صفحه آرایی
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش صفحه آرایی
 • قسمت شماره : ۷
 • زمان این جلسه : 00:56:24
 • تاریخ انتشار : ۰۷ فروردین ، ۱۳۹۸
ترکیب بندی فرم در صفحه آرایی
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش صفحه آرایی
 • قسمت شماره : ۶
 • زمان این جلسه : 00:38:36
 • تاریخ انتشار : ۰۷ فروردین ، ۱۳۹۸
آشنایی با مبانی هنرهای تجسمی بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش صفحه آرایی
 • قسمت شماره : ۵
 • زمان این جلسه : 00:27:46
 • تاریخ انتشار : ۰۷ فروردین ، ۱۳۹۸
آشنایی با مبانی هنرهای تجسمی بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش صفحه آرایی
 • قسمت شماره : ۴
 • زمان این جلسه : 00:42:44
 • تاریخ انتشار : ۰۷ فروردین ، ۱۳۹۸
آشنایی با رنگ و ترکیب بندی آن در طرح بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش صفحه آرایی
 • قسمت شماره : ۳
 • زمان این جلسه : 01:01:42
 • تاریخ انتشار : ۰۷ فروردین ، ۱۳۹۸
آشنایی با رنگ و ترکیب بندی آن در طرح
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش صفحه آرایی
 • قسمت شماره : ۲
 • زمان این جلسه : 00:49:28
 • تاریخ انتشار : ۰۷ فروردین ، ۱۳۹۸
آشنایی با گرید ها، اجزا و مشخصات آن
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش صفحه آرایی
 • قسمت شماره : ۱
 • زمان این جلسه : 00:58:40
 • تاریخ انتشار : ۰۷ فروردین ، ۱۳۹۸
مقدمات و معرفی دوره
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش صفحه آرایی
 • قسمت شماره : ۰
 • زمان این جلسه : 00:15:13
 • تاریخ انتشار : ۰۷ فروردین ، ۱۳۹۸
طراحی لوگو مقدمات و استانداردها
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۱۲
 • زمان این جلسه : 00:27:05
 • تاریخ انتشار : ۰۶ فروردین ، ۱۳۹۸
تکنیک های کسب درآمد بخش چهارم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۱۱
 • زمان این جلسه : 00:41:54
 • تاریخ انتشار : ۰۶ فروردین ، ۱۳۹۸
تکنیک های کسب درآمد بخش سوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۱۰
 • زمان این جلسه : 00:28:16
 • تاریخ انتشار : ۰۶ فروردین ، ۱۳۹۸
تکنیک های کسب درآمد بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۹
 • زمان این جلسه : 00:39:09
 • تاریخ انتشار : ۰۶ فروردین ، ۱۳۹۸
تکنیک های کسب درآمد بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۸
 • زمان این جلسه : 00:46:11
 • تاریخ انتشار : ۰۶ فروردین ، ۱۳۹۸
آماده سازی بسته بندی شیر برای چاپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۷
 • زمان این جلسه : 00:28:35
 • تاریخ انتشار : ۰۶ فروردین ، ۱۳۹۸
بسته بندی و آنچه که باید در این باره بدانید بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۶
 • زمان این جلسه : 00:28:54
 • تاریخ انتشار : ۰۶ فروردین ، ۱۳۹۸
بسته بندی و آنچه که باید در این باره بدانید بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۵
 • زمان این جلسه : 00:40:33
 • تاریخ انتشار : ۰۶ فروردین ، ۱۳۹۸
انتخاب نرم افزار مناسب برای طراحی و دلایل آن
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۴
 • زمان این جلسه : 00:51:33
 • تاریخ انتشار : ۰۶ فروردین ، ۱۳۹۸