دوره های آموزشی

درحال برگزاری آموزش فتوشاپ

محمد یاراحمدی

۹۰ نفر

تکمیل شده جداسازی مو از پس زمینه در فتوشاپ

محمد یاراحمدی

۹۷ نفر