دوره های آموزشی

درحال برگزاری آموزش فتوشاپ

محمد یاراحمدی

۷۵ نفر

تکمیل شده جداسازی مو از پس زمینه در فتوشاپ

محمد یاراحمدی

۷۷ نفر